SDC – บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน 3.40 พันล้านบาท รองรับใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้

บอร์ด SDC ไฟเขียวเพิ่มทุน 3.40 พันล้านบาท รองรับใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้

บอร์ด SDC ได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3.40 พันล้านบาท ดันทุนจดทะเบียนใหม่ 1.56 พันล้านบาท เพื่อรองรับใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย


นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC เปิดเผยว่า บอร์ดบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,403,209,625.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,554,364,054.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,558,808,499 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,032,096,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยใช้สิทธิแปลงภาพวันที่ 18 ต.ค.66 และเริ่มซื้อขายวันที่ 24 ต.ค.66

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

“การเพิ่มทุนครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงิน และช่วยเพิ่มกระแสเงินสดในการดำเนินงานให้แก่ SDC แล้วยังส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่ม Equity หรือส่วนของผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจ Digital Trunk Radio ซึ่งถือเป็นเรือธงของบริษัท ก็มีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้อีกเป็นจำนวนมาก เมื่อประกอบกับความสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นหลังการเพิ่มทุนบริษัทก็จะมีความพร้อมในการผลักดันธุรกิจปัจจุบันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสามารถแสวงหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจใหม่ได้อย่างคล่องตัว” นายวัฒน์ชัย กล่าว