การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชั่น รวมทั้งให้บริการข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และข้อความหรือภาพ (Non-Voice) บริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจหลักคือ Digital Network และ Digital Content

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจ ดังนี้

1. Digital Network

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิตอลที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชั่น ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจมาสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ในรูปแบบการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นการให้บริการร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) และยังคงมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ประจำ

2. Digital Content

ให้บริการข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการในรูปแบบข้อความหรือภาพ (Non-Voice) รวมทั้ง Multimedia ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ VDO Streaming  การให้บริการแบบ Real-time และการให้บริการแบบ one-on-one โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายช่องทาง ข้อมูล ข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ให้บริการ ได้แก่ การรายงานผลกีฬาทั่วไป และการพยากรณ์ดวงชะตาผ่านศูนย์รวมนักพยากรณ์และการดูดวง

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท