เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปี 2565 จากการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนการส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัว แม้ว่าการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาลและการลงทุนภาครัฐชะลอตัวลง แต่ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวในเกณฑ์ที่สูงในบางประเทศ จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและการท่องเที่ยวในประเทศ จากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด อย่างไรภาพรวมเศรษฐกิจยังคงได้รับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ แคนนาดา สหภาพยุโรป และอังกฤษ รวมถึงธนาคารกลางจีนยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายควบคู่ไปกับการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบสูงสุดในรอบ 7 ปีเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ

ในปี 2567 คาดว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะยังฟื้นตัวต่อเนื่อง จากเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายด้านที่กลับมาอยู่ในระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 โดยเฉพาะด้านอุปสงค์ อย่างการบริโภคและรายได้ประชาชนไทยมีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่มากเท่าในอดีต ส่วนหนึ่งจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย จึงส่งผลให้เทคโนโลยีจะมีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยี Generative AI เมื่อรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่พูดถึงการขับเคลื่อนธุรกิจไทย แม้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำ AI มาประยุกต์ใช้ แต่ปี 2567 จะเป็นปีที่ธุรกิจต่างๆ สามารถหาวิธีใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและพนักงาน ในการทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการสร้างคนคุณภาพและส่งเสริมสังคมคุณธรรม ที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคนคุณภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ สำหรับการส่งเสริมสังคมคุณธรรมบริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน และส่งต่อความดีสู่สังคม

ในนามของคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด และเพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่น คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและคุณค่าให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

          

นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต   
ประธานกรรมการ 

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 
ประธานกรรมการบริหาร