ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

SDC : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตลาด

SET

วันที่เข้าซื้อขายวันแรก

9 ธันวาคม 2546

หลักทรัพย์

SDC

ชื่อบริษัท

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์

0-2502-6000

Website : 

https://www.samartdigital.com

ราคาพาร์

0.10 บาท

ประเภทบริษัท

Company-Listed

ทุนจดทะเบียน    
– หุ้นสามัญ : 
– หุ้นบุริมสิทธิ : 

 

3,820,907,710.20 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
– หุ้นสามัญ : 
– หุ้นบุริมสิทธิ : 


3,215,672,001.40 บาท

ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว

49.00%

จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อโอน

– หุ้น

นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสํารอง ต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11/07/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

10/07/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

09/07/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

02/07/2567  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

25/06/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

21/06/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

19/06/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

18/06/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

13/06/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

12/06/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

10/06/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 8/2567

07/06/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)

07/06/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

28/05/2567  แจ้งการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ (แก้ไข)

28/05/2567  แจ้งการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินกิจการ

24/05/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 7/2567

24/05/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว (แก้ไข)

23/05/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

21/05/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

21/05/2567  รายงานแนวทางในการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB

17/05/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

15/05/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

14/05/2567  กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

14/05/2567  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

14/05/2567  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13/05/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

08/05/2567  แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

08/05/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 6/2567

07/05/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

07/05/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

02/05/2567  แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท

26/04/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

25/04/2567  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

24/04/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

22/04/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

19/04/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

11/04/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 5/2567

05/04/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

04/04/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

02/04/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

02/04/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

28/03/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

25/03/2567  แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

22/03/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 4/2567

14/03/2567  แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและเพิ่มทุน

14/03/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

12/03/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

12/03/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

11/03/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว 

07/03/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

07/03/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

29/02/2567  รายงานแนวทางในการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C

29/02/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 3/2567

29/02/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

28/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

28/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

22/02/2567  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

22/02/2567  กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)  

22/02/2567  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

20/02/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

16/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

16/02/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 2/2567

13/02/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

08/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

08/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

08/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)

07/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

07/02/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

06/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

05/02/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

22/01/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

22/01/2567  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

17/01/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

11/01/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

09/01/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

05/01/2567  การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 7

04/01/2567  แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

02/01/2567  แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)