ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับรูปเล่ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะแบบ-ก ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ ขอ Hard Copy ที่ [email protected]***

หนังสือมอบฉันทะแบบ-ข ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ ขอ Hard Copy ที่ [email protected]***

หนังสือมอบฉันทะแบบ-ค ***ดาวน์โหลดที่นี่ หรือ ขอ Hard Copy ที่ [email protected]***

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่10 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 

หมายเหตุ บริษัทได้จัดทำนโยบายเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้หุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samartdigital.com