ประวัติบริษัท

ปี 2538       บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) เดิมชื่อบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งในชื่อบริษัท สามารถ อีซี่เปย์ จำกัด โดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (”SAMART”) ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในขณะนั้นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

 

ปี 2546       บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด รวมทั้งได้ปรับโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ Mobile Multimedia แบบครบวงจร

  • วันที่ 30 กันยายน 2546 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
  • วันที่ 9 ธันวาคม 2546 หุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ปี 2559       บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในช่วงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอล มีการลดขนาดการทำธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยกเลิกธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดในปี 2561

 

ปี 2560       บริษัทได้ปรับเปลี่ยนสู่การให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ “DTRS”) และธุรกิจให้เช่าเสาสัญญาณร่วม (Co-Tower) แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ในกรมอุทยานทั่วประเทศ ส่วนธุรกิจ Content ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการไปสู่ Digital Platform มากขึ้น และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ในปี 2560