โครงสร้างการจัดการ

ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายคันธิศ อรัณยกานนท์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา
  และกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแกิจการ

นายสุภวัส พรหมวิทักษ์

 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ        

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 2. การดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 4. การจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

 1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
 2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทเรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
 5. ดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัท

6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

7. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ข้อมูลเลขานุการบริษัท