บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดจําหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการใช้งานวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) พร้อมให้บริการเครือข่ายสัญญาณวิทยุที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยสถานีแม่ข่ายกว่า 2,000 สถานี นับเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชั่นแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย (โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารเครือข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โครงการเช่าบริการระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ Trunk Radio -Digital) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ( โครงการ รับ-ส่ง สัญญาณเตือนภัยสำรอง) ​ รวมถึงหน่วยงานเอกสาร เอกชนหลากหลาย

บริการของเรา

จําหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในระบบวิทยุคมนาคมในประเทศไทย

ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (DTRS) แบบครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชั่น สำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้เครือข่ายภายใน เพื่อความรวดเร็ว เสถียร และปลอดภัยสูงสุด

ให้บริการติดตั้งระบบพร้อมใช้งานทันที และให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา