ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ » กสทช.ติดตั้งเสารับสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนอาคารสูง ให้ที่พักอาศัยสำหรับแพทย์และบุคคลากรของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร


โครงการติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนอาคารสูง
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสง์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ชองการติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบนอาคารสูง
ที่เหมาะสม ได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงสำหรับประชาชนหรือชุมชนที่พักอาศัยในอาคารสูง

รวมถึง ที่พักอาศัยสำหรับแพทย์และบุคคลากรของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

ให้สอดตล้องเป็นไปตามแผนการเปลี่ยนผ่านระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล