บทความ » รู้จักมาตรฐาน DVB-T2


       DVB-T2 ย่อมาจาก Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial เป็นมาตรฐานที่องค์การ Digital Video Broadcasting Project (DVB) เริ่มพัฒนาปรับปรุงมาจากมาตรฐาน DVB-T ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) โดยการนําเทคโนโลยีการผสมสัญญาณและการเข้ารหัสแบบใหม่มาใช้เพื่อให้การใช้ ส่งสัญญาณประเภทเสียง วิดีโอและข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่า DVB-T ประมาณ 1.5 เท่า

 

      มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ Digital ภาคพื้นดินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ดีที่สุด สามารถมีช่องรายการโทรทัศน์จำนวนมากเพียงพอสำหรับการจัดสรรให้หน่วยงานภาค รัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และการเปลี่ยนผ่านจากระบบโทรทัศน์อนาล็อกในระบบ PAL ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันไปสู่ระบบ Digital DVB-T2 ที่เป็นมาตรฐานยุโรปเหมือนกัน สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้มาตรฐาน DVB-T2 อยู่ประมาณ 38 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ทั้งยังเป็นมาตรฐานที่กลุ่มประเทศอาเซียนรับรองให้เป็นมาตรฐานรวมของอาเซียน โดย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า และประเทศเวียดนามเองก็ได้มีการประกาศจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ DVB-T2

 

      การปรับเปลี่ยนสู่ระบบ DVB-T2 นี้ จะมีหลายประเทศที่ใช้ระบบ DVB-T อยู่แล้ว และปรับเปลี่ยนไปเป็น DVB-T2 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่มากกว่า อีกส่วนหนึ่งเป็นประเทศที่เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบ DVB-T2 โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนผ่านจากระบบโทรทัศน์อนาล็อกในระบบ PAL ไปสู่ระบบDigital DVB-T2 ที่เป็นมาตรฐานของยุโรปเหมือนกันซึ่งสามารถทําได้ง่ายและรวดเร็ว ในส่วนของราคากล่องรับสัญญาณระบบ Digital (Set-Top -Box) นั้น ราคาก็ไม่แพงจนเกินไป และมีแนวโน้มที่จะถูกลงในอนาคต

 

 

มาตรฐานโทรทัศน์ระบบของประเทศไทย

      ปัจจัยสําคัญที่ จะทําการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบ Digital ประสบความสําเร็จ คือ การกำหนดมาตรฐานโทรทัศน์ระบบ Digital เพื่อให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกแห่งใช้เป็นมาตรฐานในการส่งสัญญาณออกอากาศ และภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นมาตรฐานสําหรับการผลิตอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์สําหรับผู้ชมโทรทัศน์  ปัจจุบันมาตรฐานโทรทัศน์ระบบ Digital ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ให้การรับรองมี 5 ระบบ คือ ระบบ ATSC, DVB-T, ISDB-T, DTMB, และ DVB-T2

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา กสทช. ได้กำหนดให้มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ Digital ภาคพื้นดินของประเทศไทย

 

แผนภาพแสดงการเลือกใช้มาตรฐานระบบโทรทัศน์ของแต่ละประเทศในภูมิภาคต่างๆ

 

 

Credit by : http://digital.nbtc.go.th/index.php/articles-en/18-future-digital